Ansprechpartner

Ansprechpartner

Anna STUERS

Ständige Sekretärin

Permanenter Bürgerdialog in Ostbelgien

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Platz des Parlaments 1, B-4700 Eupen

+32 (0)87/ 318 422

buergerdialog@pdg.be

www.buergerdialog.be

Facebook: bürgerdialog.ostbelgien

Instagram: @buergerdialogostbelgien