Ansprechpartner

Ansprechpartner

Anna STUERS

Ständiges Sekretariat

Permanenter Bürgerdialog in Ostbelgien

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Platz des Parlaments 1, B-4700 Eupen

+32 (0)87/31 84 22

buergerdialog@pdg.be

www.buergerdialog.be

Facebook: Bürgerdialog in Ostbelgien